top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

האם אפשר לצאת מבאר שבע היום?

🕯️🕯️ *הדלקת נרות* (זמן ניו יורק): 16:20.

✨ *צאת השבת:* 17:25


הפרשה מתחילה במילים: *"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ...".*

לכאורה היה חשוב לכתוב רק לאן יעקב הלך 👣- לחרן, מדוע התורה מציינת את מקום היציאה - באר שבע?

מסביר רש"י: יציאת צדיק מן המקום עושה רושם. בזמן שהצדיק בעיר - הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה. יצא משם - פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה.


כל עוד יעקב היה בעיר, הורגשה השפעתו על כל אנשי העיר, הוא השתדל בהנהגתו להשפיע על כל אחד ואחד לשנות את התנהגותו לטובה, לכן ברגע שיצא משם זה הורגש מיד.


כך גם עלינו להיות *'נר להאיר' 🕯️-* להשפיע על הסביבה, המשפחה, השכנים והמכרים, לעשות עוד מצווה ועוד מעשה טוב.

במיוחד כאשר רואים שלמישהו אחר חשוך - לא טוב לו, נאיר לו את החיים במילה טובה, בחיוך ובמעשה טוב.


*שבת שלום!*

מושקא 💓

ויצא יעקב מבאר שבע

Comments


bottom of page