top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

שמן זית לבית המקדש היום

🕯️🕯️ *הדלקת נרות (זמן ניו יורק):* 17:05.

✨ *צאת השבת:* 18:10.


הפרשה מתחילה בציווי ה' למשה לצוות את בני-ישראל להביא שמן זית למנורה🪔, והפסוק מתאר זאת כך: *"ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך...להעלות נר תמיד"*🪔


הפירוש 'תצווה'- הוא מלשון צוותא וחיבור, שהתפקיד של משה רבינו הוא לחבר כל יהודי עם ה'.


משה רבינו נקרא *"רעיא מהימנא"-* ויש לכך 2 פירושים:

1. רועה נאמן של עם-ישראל🐑.

2. משה זן ומפרנס את עם-ישראל בענין האמונה...


*כל יהודי הוא מאמין בה' מצד עצם הנשמה היהודית שיש בתוכו.✨*

אך לפעמים האמונה הזאת, לא מתגלה ונראית לעין...👀❌

*התפקיד של משה רבינו הוא לגלות את האמונה שיש בתוך כל יהודי!!! לגלות את הניצוץ שלנו שתמיד קשור לה'!!!* ✨

וגם, להיות ממש כמו הרועה שלנו שדואג לנו בגשמיות וברוחניות...


בכל דור יש את "משה רבינו" של הדור שתפקידו הוא לגלות את הקשר של כל בני דורו עם ה'.

*בדור שלנו, זכינו שהרבי הוא "נשיא הדור" שלנו שדואג ואכפת לו מכל יהודי...*


*שבת שלום! ומשיח עכשיו!*Comments


bottom of page