top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

שמחה של תשובה

🕯️🕯️ *הדלקת נרות* (זמן תל אביב): 18:30.

✨ *צאת השבת:* 19:35.


השבת נקראת 'שבת תשובה'- משום שזו השבת שבתוך עשרת ימי תשובה. הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים.


הרבי שואל על כך:

הרי תשובה מביאה בדרך-כלל רגש של מרירות וצער על הדברים הלא טובים שעשינו, ואילו בשבת נדרש מיהודי להוסיף בשמחה ותענוג- כיצד 2 דברים אלה מסתדרים יחד?


אלא, מהשילוב הזה, אנו למדים ענין מיוחד!!

*עבודת התשובה שנדרשת מאיתנו היא עבודת התשובה דוקא מתוך שמחה!!!* 😀😃


ובאמת, *אין שמחה יותר גדולה משיבת יהודי לאביו שבשמים!!!* ממש כמו בן-מלך שעזב את הארמון, וכעת שב לאביו המלך...🤴🏻 *כשיהודי שב אל ה' וחוזר לדבוק בו, זה מביא שמחה גדולה מאוד!!!*


חכמינו אומרים, שלקראת סוף זמן הגלות, יעשו כל עם-ישראל 'תשובה'- ומיד הן נגאלים!!!


*שבת שלום! וחיבוק חם!*Comentarios


bottom of page