top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

כי תצא למלחמה ביום יום

הדלקת נרות (זמן תל אביב): 18:55.

צאת השבת: 20:00.

הדלקת נרות (ניו יורק 7:30)


הפרשה מתחילה בפסוק "כי תצא למחלמה על אויביך"-

מלבד הפירוש הפשוט שבו מדובר על יציאה למלחמה כפשוטו עם האויב.

הרבי מבאר על כך ענין מדהים נוסף.

לכל יהודי יש נשמה אלוקית שיוצאת ממקומה תחת כסא הכבוד, ויורדת כאן לעולם שלנו, כדי להילחם עם המנגד... להילחם עם החושך של הנפש הבהמית... להילחם מול התאוות, ולעשות את רצון ה' בעולם- מכיוון שהתאווה של ה' שתהיה לו כאן 'דירה'- שכאן בעולם שלנו יגלו אור של קדושה ואלוקות על-ידי קיום מצוות...


ולפעמים אנו יכולים ליפול בקולנוע ולחשוב איך נצליח להתגבר על הרע? על החושך? על היצר הרע שבתוכנו?

לכן הפסוק אומר לנו "כי תצא למלחמה על אויביך"- היציאה למלחמה הזאת צריכה להיות מתוך הכרה שאנחנו מגיעים במצב של 'עליונות' על האויב, על היצר הרע, מכיוון שיש בתוכנו נשמה אלוקית שתמיד קשורה לה', ותמיד נותנת לנו את הכוחות לנצח במערכה!!!


הרבי אומר שעכשיו, בזמן שלנו, אנחנו כבר קרובים לסיומה של המלחמה בעולם מול כוחות הרשע והחושך, לאחר כל המעשים הטובים של כל עם-ישראל מכל הדורות, ותיכף ומיד אנו זוכים לבוא ולרשת את הארץ בשלימות בגאולה השלימה!!!


שבת שלום!


Comments


bottom of page