top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

חג האחדות

🕯️🕯️ *הדלקת נרות* (זמן תל אביב): 18:15.

✨ *צאת החג:* 19:20.


*ברכות ההדלקה:*

1. ברוך אתה ה'... להדליק נר של יום טוב.

2. ברוך אתה ה'... שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.


חג הסוכות מסמל חג של אחדות, מכיוון שכל מצוות החג קשורים באחדות💞:

*1. מצוות ארבעת המינים*- מאגדת ומסמל את החיבור של כל חלקי העם. (כל פרי מ4 המינים רומזים על סוג אחר של יהודי)- ורק כשמאגדים את כולם יחד, ניתן לקיים את המצווה.


*2. מצוות ישיבה בסוכה-* הסוכה מקיפה את כל מי שבתוכה בשווה, ללא חילוקי דרגות ומעמדות...


*3. שמחת בית השואבה-* שוב, ריקוד של כולם יחד ברגליים ללא הבדלים...


ניקח מהאחדות של החג הזה, לחיים שלנו, נוסיף באהבת ואחדות ישראל בחג עצמו, נסתכל על 'העצם' והפנימיות של יהודי שני, ונמשיך את האחדות הזאת למשך השנה כולה...


*ובזכות האחדות, נזכה לגאולה השלימה בקרוב ממש!!!*


חג שמח! וחיבוק חם!
Comments


bottom of page