top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

זמן לשמוח

🕯️🕯️ *הדלקת נרות* (זמן תל אביב): 18:13.

✨ *צאת השבת:* 19:15.


*חג הסוכות נקרא 'זמן שמחתנו'-* בנוסף למצוה התמידית של שמחה, בחג הסוכות היו מוסיפים בשמחה יתירה בזמן שמחת בית השואבה- שאז היו שואבים מים לניסוך על גבי המזבח בבית המקדש💦, וזה היה נעשה בשמחה גדולה ועצומה😁😁!!


גם כשהיו מנסכים יין על גבי המזבח היתה שמחה בבית המקדש, אך השמחה בזמן ניסוך המים היתה שלא בערך, עד שאמרו: *"מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו".*


*מה ההבדל בין היין למים?*

🍷יין שיש לו טעם מביא את האדם לשמחה לפי השכל והטעם של האדם, ולכן שמחה זו היא גם לפי מדידה והגבלה.

💦 מים, לעומת זאת, אין בהם טעם- והם מסמלים את השמחה של האדם גם למעלה מטעם והבנה...


זה השמחה הגדולה ביותר! *השמחה שאנו זוכים לקיים את רצון ה' גם למעלה מההבנה שלנו...*


*שבת שלום! וחג שמח!*


Comments


bottom of page