top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

התגלות אלוקית היום

הדלקת נרות (זמן תל אביב): 17:35.

צאת השבת: 18:40.


בפרשה מסופר שה' התגלה✨ לאברהם אבינו לאחר שאברהם עשה ברית מילה.


וכמו ש'אבא' מוריש לילדיו את כל רכושו, *כך אברהם שנקרא 'אבינו'-* הוריש לכל יהודי את כל מעלותיו ועניניו, כולל גם המעלה שזכה להתגלות אלוקית✨.


הרבי מליובאוויטש אומר: שכשנדע, שגם לנו מגיעה הזכות לראות 'אלוקות' בהיותנו הילדים של אברהם אבינו, *נעשה את כל מה שאנו יכולים לזכות להיות ראויים לכך!!!*


נקדש ונזכך את הגוף שלנו על-ידי קיום מצוות, וכן, את העולם שסביבנו- נדאג בכל מקום להפיץ אור וקדושה, ובכך לזכך את העולם לקראת גילוי האלוקות שיהיה בגאולה...✨🌎


*כי בגאולה השלימה כולם יראו בכל מקום 'אלוקות'.* הקדושה תהיה מורגשת בכל דבר בעולם!!!

כמו שאומר הנביא: *"וראו כל בשר יחדיו, כי פי ה' דיבר"-* שגם בדומם הגשמי יהיה ניכר החיות האלוקית שמחייה אותו...


שנזכה להיות ראויים ותיכף ומיד לראות 'אלוקות' בפועל בגאולה! 👀✨


*שבת שלום!*


Comments


bottom of page