top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

הקשר התמידי

🕯️🕯️ *הדלקת נרות* (זמן תל אביב): 18:24.

✨ *צאת השבת:* 19:25.


בשירת האזינו מתואר הקשר בין עם-ישראל לה': *"כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו"🪢*

אדמו"ר הזקן מסביר שיש כאן דימוי של הקשר שלנו לה' עם חבל ("חבל נחלתו"). וכמו שחבל מחבר שני דברים, *כך על-ידי חבל הנשמה אנחנו מתקשרים עם ה'.*🪢✨


כאשר החבל הזה שלם, מתקיים גם-כן קשר שלם וגלוי בין האדם לה', אך, יש גם מצב שהחבל נפגע, וזה על-ידי חטאים ועוונות. במצב כזה נפגע גם הקשר שבין היהודי ובין ה', ומידת הפגיעה היא כגודל החטא.


אדמו"ר הזקן מסביר שבקשר של יהודי עם ה' - יש שתי רמות:

1. רמה שעליה משפיעים החטאים והעוונות, ושם עלול להיווצר נתק ב'חבל', שמשמעותו - נתק בין יהודי לבין ה'.


2. יש רמה של התקשרות בין יהודי לה' שהיא למעלה מכל אפשרות של ניתוק!!! ה'תמיד נמצא איתו!!

*ומצד הקשר הזה, יש ליהודי תמיד את הכח לעשות תשובה!!*


*שבת שלום!*


Comentarios


bottom of page