top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

הכח באחדות

🕯️🕯️ *הדלקת נרות* (זמן תל אביב): 18:40.

✨ *צאת השבת:* 19:45.

הדלקת נרות ניו יורק 7:06 בערב

הפרשה שקוראים השבת בתורה היא לעולם לפני ראש השנה.


הפרשה מתחילה בפסוק: *"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה'... ראשיכם, שבטיכם... טפכם, נשיכם... מחוטב עציך עד שואב מימיך".* 👳🏼‍♂️👨🏻‍🎓👨🏼‍💼👨🏻‍✈️👨🏼‍⚖️🤵🏼‍♀👶🏻👧🏻👦🏼


בפסוק זה אנו רואים שכל הדרגות בעם-ישראל, מהאנשים החושבים, ראשי השבט, עד אפילו חוטב העצים הפשוט כולם ניצבים ועומדים לפני ה'.


הרבי אומר שמפסוק זה אנו מקבלים את הדרך והכוונה- *מהי הדרך להתברך בשנה טובה ומתוקה* ולהצליח לעמוד בדין של ראש השנה- *הכל תלוי בכח האחדות!!!*❤️🧡💛


*כשיש אחדות בעם-ישראל, זה מביא את כל הברכות בכל המצטרך!!!* ובזכות כך גם זוכים להתברך בשנה טובה ומתוקה. 🍎🍯

עד הברכה העיקרית של הגאולה השלימה!!


השבת, היא השבת האחרונה של השנה וגם שבת מברכים חודש תשרי.

*נוהגים בשבת זו להגיד את כל ספר התהילים📖,* שהם ממשיכים את כל הברכות בפועל!!!


*שבת שלום!


Comments


bottom of page