top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

ביכורים בזמן הגלות

🕯️🕯️ *הדלקת נרות* (זמן תל אביב): 18:50.

✨ *צאת השבת:* 19:55.

(זמן ניו יורק) 19:18


בפרשה מוזכר העניין שלאחר שעם-ישראל הגיעו לארץ, היה עליהם להביא לבית המקדש 'ביכורים'🍇.


*'ביכורים'- אלו הפירות הראשונים והמשובחים* משבעת המינים שצמחו על העץ🌳, שאותם היו מסמנים בחוט מיוחד, ולאחר מכן, היו מביאים אותם לכהן בבית המקדש.


הביכורים מבטאים את ההכרה *שהכל שייך לבורא העולם... ממנו מגיע אלינו כל השפע וכל הטוב!!!*

ולכן אנחנו מודים לו ומביאים את הפירות המובחרים לבית המקדש.


גם אנחנו, *עם-ישראל נקראים ה'ביכורים' של העולם,* מכיוון שכל העולם נברא בשביל ישראל.

וכן, *יהודי הוא ה'מובחר' של הבריאה, מכיוון שיש בתוכנו נשמה אלוקית שתמיד תמיד קשורה ומחוברת לה'!*


וכמו שאת ה'ביכורים' היו מביאים בפועל למקדש, כך *המקום האמיתי של יהודי הוא בבית המקדש לפני ה'.*


ולנו יש את הכח לצעוק ולבקש מה': *'עד מתי'?! אבא, תרחם! תוציא אותנו מהגלות לגאולה תיכף ומיד כדי שנגיע ונהיה במקום האמיתי שלנו...*


*שבת שלום!

Comentarios


bottom of page