top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

ארץ ישראל בזמן הגלות

🕯️🕯️ *הדלקת נרות:* (זמן ניו יורק): 17:25.

✨ *צאת השבת:* 18:30.


בפרשה מסופר על יצחק אבינו.

יצחק אבינו, בשונה משאר האבות, אף פעם לא עזב את ארץ ישראל❌🗾, מכיוון שהיה עולה לה' והיה אסור לו לעזוב את הארץ.


יצחק מסמל את המעמד השלם של עם-ישראל. *שבאמת המקום האמיתי של יהודי אינו בגלות, בחוץ לארץ❌,* אלא דווקא במצב של גאולה, בארץ-ישראל✨.


יצחק אבינו מזכיר לנו, שבתקופת הגלות אנחנו כמו "בנים שגלו מעל שולחן אביהם", *ושאסור לנו לשקוט בגלות, אלא עלינו לצפות ולתבוע לזכות לגאולה!*


גם באופן העבודה שלו אנו רואים קשר לגאולה.

יצחק ישב רק בארץ, ולכן האנשים הגיעו אליו, וכך הוא השפיע עליהם אור וקדושה✨.

גם בגאולה, כל עם-ישראל יישב בארצו, והגויים ימשכו לאור ולקדושה של עם-ישראל, ויגיעו לירושלים לקבל אור והשפעה ממלך המשיח כמו שכתוב: "ונהרו אליו כל גוים..."!


*שבת שלום! חודש טוב!*

*שנזכה לגאולה!*

הרב יהודה

טנק המבצעים


Коментарі


bottom of page