top of page
Search
  • Yehuda Pevzner

אתה מוכן לגאולה

🕯️🕯️ *הדלקת נרות:* 16:15.

✨ *צאת השבת:* 17:20.


בפרשה מסופר שיעקב שולח מלאכים לאחיו לעשיו, כדי לראות מה מצבו...- האם הוא עדיין שונא לו...😡😡


הרבי נותן על כך ביאור מדהים!!!

בזמן שהות יעקב אצל לבן, יעקב זיכך את עצמו ואת סביבתו, *והוא היה מוכן לצעוד כבר לגאולה...!!!✨*


יעקב שולח מלאכים לאחיו, כדי לבדוק האם גם הוא זיכך את עצמו ואת סביבתו, ומוכן לצעוד לגאולה...


אך, בפועל, המלאכים חוזרים אליו ואומרים: "באנו אל אחיך, אל עשיו..."- עשיו נשאר עדיין ברשעותו, ולא מוכן לצעוד לגאולה...


מאותו זמן, ועד היום, עדיין התפקיד שלנו לזכך את העולם ולהכינו לאור האלוקי שיתגלה בגאולה...

אבל אם בזמן יעקב, כבר יכלה להיות אפשרות לצעוד לגאולה,

*בטוח!! שבדור שלנו, אחרי כל העבודה של עם ישראל בגלות, כבר הגיע הזמן שנצעד לגאולה תיכף ומיד ממש!!!👣👑✨*


*שבת שלום!*

Commentaires


bottom of page